Obchodné podmienky EV Expert

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Těmito obchodními podmínkami (dále jako VOP) se řídí koupě jakéhokoliv zboží, zejména doplňků k elektroautomobilům, tedy nabíjecích stanic, nabíjecích kabelů a dalšího příslušenství (dále jako Zboží) nabízeného v internetovém obchodě na stránkách https://www.evexpert.sk (dále jako Eshop). Tyto obchodní podmínky jsou tedy součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Eshopu (dále jako Kupní smlouva). Tyto podmínky si, prosím, detailně přečtěte, neboť vymezují veškerá Vaše práva a povinnosti související s koupí Zboží v Eshopu, a to mimo jiné včetně podmínek dodání Zboží a možnosti odstoupení od Kupní smlouvy.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Pokud není v Kupní smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud v Kupní smlouvě není výslovně vyloučena platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek, použijí se pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky mají přednost před právními předpisy, od kterých se lze odchýlit. Aplikace jakýkoli jiných obchodních podmínek je vyloučena.                                                                                                                                   

2. PROVOZOVATEL

Prodávajícím a zároveň provozovatelem Eshopu je společnost EV Expert s.r.o. se sídlem na adrese Polská 181/70, 779 00 Olomouc, Česká republika, identifikační číslo 056 99 711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 68925 (dále jako Prodávající nebo také My).

3. VYMEZENÍ POJMŮ

   1. Jakékoliv výrazy uvedené v těchto podmínkách s počátečním velkým písmenem mají význam uvedený níže:
    1. Kupující, nebo také Vy je každý návštěvník Eshopu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel;
    2. Manuály jsou veškeré záruční manuály, návody k použití, záruční listy a další dokumentace Kupujícímu zaslaná elektronicky, nebo fyzicky předaná společně se Zbožím;
    3. Naše Emailová adresa je emailová adresa info@evexpert.cz;
    4. Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;
    5. Objednávka je elektronická objednávka Zboží vyplněná Kupujícím na webových stránkách Eshopu;
    6. Podnikatel je Kupující - osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele;
    7. Provozovna je Naše provozovna na adrese Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc, Česká republika;
    8. Spotřebitel je Kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
    9. Uživatelský účet je nastavení webového rozhraní Eshopu, definované na základě registrace Kupujícím; 
    10. Vaše Emailová adresa je emailová adresa, uvedená Kupujícím v jeho Uživatelském účtu, případně v Objednávce, na kterou mu budou Prodávajícím zasílány písemnosti podle Kupní smlouvy.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

   1. Prostřednictvím svého Uživatelského účtu můžete provádět Objednávky. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, můžete provádět Objednávky též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je nutné uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž tyto Vámi uvedené údaje pak považujeme za aktuální a správné. 
   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   4. Váš Uživatelský účet můžeme i bez Vašeho svolení odstranit, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet déle než 2 roky nebudete využívat, či v případě, kdy porušíte své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně VOP).
   5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro Prodávajícího zajišťují provoz Eshopu nebo jiných souvisejících služeb.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   1. Webové rozhraní Eshopu obsahuje informace o Zboží, a to včetně popisu Zboží a cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   2. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webových stránkách Eshopu je pouze informativního charakteru a Prodávající takovou prezentací nečiní Kupujícímu nabídku k uzavření Kupní smlouvy na takové Zboží a není tak ani povinen s Kupujícím Kupní smlouvu na takové Zboží uzavřít. Ustanovení § 1732, odstavec 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
   3. Kupní smlouva může být uzavřena jedině na základě Vámi řádně vyplněné Objednávky a jejího přijetí z Naší strany. Kupní smlouva je tak uzavřena až v okamžiku, kdy Vám je doručeno přijetí objednávky Prodávajícím na Vaši Emailovou adresu.
   4. V některých případech Vás můžeme požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
   5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. 

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   1. Pokud jsou v Kupní smlouvě sjednány zvlášť poplatky spojené s balením a dodáním Zboží nad rámec kupní ceny, musí být tyto poplatky uhrazeny společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
   2. Po uhrazení ceny Zboží Prodávajícímu, nejpozději však současně se Zbožím, Vám bude doručena faktura vystavená na základě fakturačních údajů uvedených v Objednávce. Faktura Vám bude zaslána v elektronické podobě na Vaši Emailovou adresu, nebo Vám bude předána v tištěné podobě společně se Zbožím.
   3. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nemusí být možné vzájemně kombinovat.
   4. Pokud je Kupujícím podnikatel a koupě Zboží je osvobozena od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Kupujícího a Kupující následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Kupní smlouvy, nebo bude z jiného důvodu na straně Kupujícího Prodávajícímu příslušným úřadem daň nebo jiný odvod doměřena, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

   1. Zboží si můžete vyzvednout buď fyzicky v Naší Provozovně, nebo Vám jej můžeme zaslat na adresu Vámi uvedenou v Objednávce. Doručování je zajišťováno prostřednictvím třetí strany, a proto neodpovídáme za včasné doručení Zboží. 
   2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   3. Pokud si v Objednávce zvolíte určité místo, na které Vám má být Zboží dodáno, jste pak povinen/nna Zboží v tomto místě převzít v souladu s podmínkami příslušného přepravce. 
   4. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, máte povinnost uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   5. Při převzetí Zboží od přepravce musíte zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.
   6. Bližší informace ohledně doručování Zboží a jednotlivé způsoby doručování Zboží a to včetně doručování mimo území České republiky najdete zde. 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI

                      8.1 Odstoupení Kupujícího

   1. Od Kupní smlouvy můžete odstoupit do čtrnácti dní od převzetí Zboží. Odstoupit od Kupní smlouvy můžete zasláním písemného oznámení o odstoupení na adresu Naší provozovny nebo na Naši Emailovou adresu. Od Kupní smlouvy můžete odstoupit také vyplněním a odesláním vzorového formuláře, který najdete zde. Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Vám obratem potvrdíme na Vaši Emailovou adresu.
   2. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůžete odstoupit od Kupní smlouvy o Zboží, které bylo speciálně upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu.
   3. V případě, že v souladu s těmito VOP odstoupíte od Kupní smlouvy, ruší se Kupní smlouva od počátku. Zboží Nám pak musíte vrátit nebo odeslat nejpozději do čtrnácti dní od odstoupení od Kupní smlouvy.
   4. Náklady spojené s vrácením Zboží nesete Vy, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud Zboží nelze vrátit obvyklou poštovní cestou, je u něj ve webovém rozhraní Eshopu uvedena i informace o výši nákladů na potřebnou zvláštní dopravu při jeho vrácení.
   5. Pokud se rozhodnete od Kupní smlouvy odstoupit, musí být zboží vráceno v původním stavu, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, které jste spolu s ním obdrželi a v původním obalu.
   6. Pokud v souladu s těmito VOP odstoupíte od Kupní smlouvy, vrátíme Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás přijali v plné výši do čtrnácti dnů od přijetí vráceného Zboží (v původním stavu, bez známek poškození včetně veškerého příslušenství, které jste spolu s ním obdrželi a v původním obalu) a to stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali. Finanční prostředky Vám můžeme po dohodě, nevzniknou-li Vám tím žádné další výdaje, vrátit i jiným způsobem.
   7. Pokud Nám Zboží vrátíte poškozené, nebo Nám nevrátíte vše, co jste od nás obdrželi, můžeme si částku odpovídající výši takové škody, na Zboží nebo chybějícího Zboží nebo jeho částí jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
   8. Pokud Vám společně se Zbožím poskytneme dárek, je darovací smlouva o takovém dárku uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vy jste povinen/nna Nám spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

                      8.2 Odstoupení Prodávajícího

   1. Jako Prodávající máme možnost od Kupní smlouvy odstoupit, pokud neuhradíte kupní cenu řádně a včas.
   2. Dále můžeme od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že si Zboží objednáte k osobnímu vyzvednutí v Naší provozovně a nevyzvednete si jej ve lhůtě 14  dní od uzavření Kupní smlouvy.
   3. Odstoupení od Kupní smlouvy bude z Naší strany vždy učiněno písemně a bude Vám zasláno na Vaši Emailovou adresu.
   4. Pokud odstoupíme od Kupní smlouvy ve chvíli, kdy jste již uhradil/a kupní cenu, vrátíme Vám ji bez zbytečného odkladu převodem na Vámi určený účet.

9. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

   1. Při užívání dodaného Zboží musíte dodržovat pokyny a doporučení uvedená v Manuálech. Manuály jsou Vám zároveň dostupné v elektronické podobě ve webovém rozhraní Eshopu u příslušného Zboží.
   2. Zboží se nesmí používat žádným jiným způsobem, než k jakému je určeno.
   3. Zboží, k jehož řádnému zprovoznění je vyžadována odborná montáž, nesmí být užito, dokud nebude tato odborná montáž provedena kvalifikovaným technikem v souladu s platnými technickými normami a specifikacemi Zboží. Dojde-li v důsledku neodborné montáže k poškození Zboží, neodpovídáme za takto způsobenou škodu.
   4. Reklamace zboží nemůže být přijata, pokud poškodíte Zboží neodbornou údržbou, mechanickým poškozením či neopatrným zacházením v rozporu s Manuály a to např.: 
    1. způsobíte vadu nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou;
    2. způsobíte vadu neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.);
    3. způsobíte vadu vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození kabelu způsobené nesprávnou údržbou, včetně zapojení do nekvalitního konektorů elektromobilu, v důsledku čehož se Zboží znehodnotí);
    4. způsobíte vadu používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným Kupujícím - zejména nadměrné znečištění prostor, prašnost, nevhodná teplota atd.;
    5. způsobíte vadu nerespektováním pokynů uvedených v Manuálech;
    6. způsobíte vadu tím, že Zboží použijete v kombinaci s jiným zařízením nebo věcí, která je vadná, nebo není pro takové užití určena;
    7. způsobíte vadu v důsledku užívání Zboží během extrémních podmínek (silné krupobití, bouře, vichřice); nebo
    8. způsobíte vadu v důsledku rozebrání Zboží či zaměnění nevhodných součástek.
   5. Pokud jste uzavřel/a Kupní smlouvu jako Spotřebitel, můžete u Nás uplatnit svá práva z vadného plnění do dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Pokud jste Kupní smlouvu uzavřel/a jako Podnikatel, můžete u Nás svá práva z vadného plnění uplatnit do dvanácti měsíců od převzetí Zboží.
   6. Všem Kupujícím poskytujeme záruku za jakost po dobu dvanácti měsíců od převzetí zboží.
   7. Práva z vadného plnění můžete uplatnit v Naší Provozovně případně i v místě sídla Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme Zboží, ohledně kterého je právo z vadného plnění uplatňováno.
   8. Práva z vadného plnění nelze uplatnit ve vztahu ke Zboží, které bylo prodáno za nižší kupní cenu z důvodu vady, pro kterou byla taková nižší kupní cena dohodnuta, ve vztahu k běžnému opotřebení Zboží způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží ve vztahu k vadám odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje za účelem realizace práv a povinností z Kupní smlouvy v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (Předpisy o ochraně osobních údajů). 
   2. Prodávající níže uvedenými informacemi plní informační povinnost v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů vůči Vám jako subjektu osobních údajů:
 1. Správcem osobních údajů jsme My. 
 2. Právními důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou: plnění Kupní smlouvy, dodržování našich zákonných povinností, náš oprávněný zájem (poskytování našich služeb a dodávání Zboží ve vysoké kvalitě, prevence vzniku škod či přímý marketing). 
 3. Možní příjemci Vašich osobních údajů: 

Byznysweb.cz / IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.

Zaslat.cz / Zaslat s.r.o. a jeho partneři spedičních služeb (DPD, GLS, UPS)

Postabezhranic.cz / FROGMAN s.r.o.  (DHL, Speedy)

Česká pošta / Česká pošta, s.p.

Google Inc. / Google Ireland Limited

         iv. Některé osobní údaje předává Google do zemí mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru v rámci placených, zabezpečených a profesionálních služeb společnosti Google Inc. / Google Ireland Limited a to do těchto zemí: www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

          v. Doba uchovávání Vašich osobních údajů: 

 1. Osobní údaje zpracovávané na základě plnění Kupní smlouvy jsou zpracovávány po dobu potřebnou pro realizaci práv a povinností z Kupní smlouvy a po dobu, po kterou u Nás budete mít zřízen Uživatelský účet a dále po dobu 3 let od skončení obchodního vztahu mezi Námi a Vámi.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme na základě povinnosti plnit Naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů, jsou uchovávány pro dobu v nich uvedenou; například Vaše údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu mezi Námi a Vámi a Vaše informace týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.
 3. Po uplynutí stanovené doby pro uchovávání Vašich osobních údajů budou tyto osobní údaje bezpečně a nenávratně vymazány z našich systémů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

 1. Kupující se zavazuje udržovat svoje osobní údaje uvedené ve svém Uživatelském účtu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, jež jsou relevantní pro realizaci práv a povinností z Kupní smlouvy, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Prodávajícímu.
 2. Kupující bere na vědomí, že zpracováváme tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště / sídla firmy,  doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně číslo bankovního účtu při platbě převodem (společně Osobní údaje).
 3. Kupující bere na vědomí, že zpracováváme jeho Osobní údaje a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. 
 4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem (cookies, automatické předání logistických údajů, upozornění o objednávkách, zpracování účetnictví),  nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem (tisk faktury, tisk přepravních štítků, individuální cenové nabídky).
 5. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup k Osobním údajům týkajícím se Kupujícího, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 6. Kupující může ohledně způsobu zpracování svých Osobních údajů podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. DORUČOVÁNÍ

Pro komunikaci s Prodávajícím může Kupující využít i tyto kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování

Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc

adresa elektronické pošty

info@evexpert.cz

adresa pre reklamaci

reklamace@evexpert.cz

telefon

+420 722 689 252

bankovní účet

Číslo: 333322227 / 2010, 

vedený u Fio Banka, a.s.

12. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

   1. Prodávající zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera REMA systém, a. s.  zpětný odběr elektrozařízení z domácností v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na internetových stránkách smluvního partnera https://www.rema.cloud/.
   2. Kupující je dále oprávněn vrátit elektrozařízení v dalších sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu.
   3. Kupující bere na vědomí, že elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tedy ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených v odstavci (a) tohoto článku 12 (Zpětný odběr elektrozařízení). Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Bližší informace o zacházení s elektrozařízeními, stejně tak jako význam grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely jeho zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu, můžete nalézt na výše uvedených internetových stránkách.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
   2. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP i Kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
   3. Kupní smlouva včetně těchto VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána na jeho Emailovou adresu.
   4. Kupující i Prodávající tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2 Občanského zákoníku.
   5. Kupní smlouva včetně těchto VOP a veškerá práva Kupujícího a Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky. 
   6. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého z Kupní smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
   7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Pred odoslaním tohto formulára nezabudnite vybrať preferované možnosti.

Kontrolný kód

i